فصلنامه پژوهشی خون- مشاوران علمی نشریه
مشاورین علمی فصلنامه پژوهشی خون

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر بهرام حسینی معاف (دانشگاه لند سوئد)

دکتر محمود محمودیان شوشتری (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر طاهره زندیه (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر میرطاهر شعبانی راد (دانشگاه کلگری، کانادا)

دکتر سید مؤید علویان (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله(عج))

دکتر فرهاد حشمتی (بیمارستان کوشین، فرانسه)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.88.47.fa
برگشت به اصل مطلب