فصلنامه پژوهشی خون-  راهنمای نگارش مقاله
نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 می‌توانید راهنمای نگارش مقاله را از اینجا دریافت کنید.
فرم تعهدنامه را از اینجا دریافت کنید. (الزامی)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.75.37.fa
برگشت به اصل مطلب