فصلنامه پژوهشی خون- اخبار
اخبار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فهرست کنگره‌ها و سمینارهای مرتبط با انتقال خون در پایگاه قرار گرفت .

 

  25th Regional Congress of the ISBT, London, United Kingdom

  ISBT

  28 Jun 2015 01 Jul 2015

  Location: London, United Kingdom

 

  XI th Annual Conference of Asian Association of Transfusion Medicine (AATM)

  9-11 Oct , 2015

  Location:Pakistan, Islamabad

 

  AABB Annual Meeting

  AABB Annual Meeting

  24 Oct 2015 27 Oct 2015

  Location: Anaheim, CA, USA

 

26th Regional Congress of ISBT, Indonesia
14-16 November 
Location: Nusa Dua, Bali, Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.56.29.fa
برگشت به اصل مطلب