فصلنامه پژوهشی خون- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

 دکتر حسن ابوالقاسمی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله)

دکتر آزیتا آذرکیوان (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر صدیقه امینی کافی آباد (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)
دکتر سیامک بهرام (استاد، دانشگاه علوم پزشکی استراسبورگ فرانسه)

دکتر علی‌ اکبر پورفتح‌ اله (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)
دکتر محمودرضا پورکریم (انستیتو رگا، لوین بلژیک)

دکتر عبدالمجید چراغعلی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله)

دکترحوری رضوان (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)
دکتر مریم زادسر (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر مریم ستوده انواری (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر علیرضا سلیمی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر مژگان شایگان (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)
دکتر زهره شریفی (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر هیوا صفار (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر پیمان عشقی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتراحمدقره‌باغیان (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر غریب کریمی (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر مهتاب مقصودلو (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر کامران موسوی حسینی (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر فاطمه یاری (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب