فصلنامه پژوهشی خون- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

  مدیر مسؤول: دکتر غریب کریمی (دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون)

  سردبیر: دکتر فاطمه یاری (استاد مرکز تحقیقات انتقال خون)

  مدیر اجرایی : دکتر مهنوش مهران

 مشاور آمار : دکتر عباس رحیمی فروشانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  ویراستار انگلیسی : مهدی تبریزی نمینی ، مریم مختاری شیروانی

  ویراستار فارسی : دکتر مهنوش مهران

  طرح جلد : دکتر بابک یکتاپرست

  ناشر : مرکز تحقیقات انتقال خون

  تیراژ : ۷۵۰ جلد

  شاپای چاپی: ۹۵۲۰-۱۰۲۷

  شاپای الکترونیکی: ۸۲۴۸-۱۷۳۵

  فصلنامه پژوهشی خون به همت مرکزتحقیقات سازمان‌انتقال خون وانجمن علمی انتقال خون ایران و با مشارکت انجمن‌های علمی بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، هماتولوژی- انکولوژی کودکان ایران، هماتولوژی- انکولوژی ایران، ویروس‌شناسی، پاتولوژیست‌های ایران، جامعه جراحان ایران و مرکز تحقیقات پیوند مغزاستخوان منتشر می‌گردد وهدف از آن ترویج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با جذب، آموزش و حفظ اهداکنندگان خون، مصرف بجا وصحیح خون و فرآورده‌های آن و فن‌آوری‌های نوین در عرصه علوم ایمونوهماتولوژی وطب انتقال خون می‌باشد. مقالات این فصلنامه در بانک های اطلاعاتی Iranmedex, SID, Magiran, EBSCO, IMEMR, ISC, Index Copernicus,CINAHL, Academic Search Complete, Academic Research & Development نمایه می‌شود. 
  دسترسی به مقالات این مجله برای عموم آزاد است و برای چاپ مقاله هزینه ای دریافت نمی شود. این مجله تحت لیسانس CC BY-NC-ND می باشد. 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find-1.41.11.fa.html
برگشت به اصل مطلب