فصلنامه پژوهشی خون-  مقالات در دست چاپ
مقالات در دست چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها

   

  مقالات پژوهشی

 • بررسی وضعیت تحصیلی اهداکنندگان خون و تاثیر آن بر سلامت خون های اهدایی در سطح کشور
 • جداسازی، همسانه سازی و بیان فاکتور سلول بنیادی با استفاده از سیستم بیانی پروکاریوتی
 •  

   

   

   

   

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.83.43.fa
برگشت به اصل مطلب