فصلنامه پژوهشی خون- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

 دکتر حسن ابوالقاسمی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله)

دکتر آزیتا آذرکیوان (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر صدیقه امینی کافی آباد (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)
دکتر سیامک بهرام (استاد، دانشگاه علوم پزشکی استراسبورگ فرانسه)

دکتر علی‌ اکبر پورفتح‌ اله (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)
دکتر محمد زکریا پزشکی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

دکتر عبدالمجید چراغعلی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله)

دکترحوری رضوان (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر علیرضا سلیمی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر مژگان شایگان (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر پیمان عشقی(دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتراحمدقره‌باغیان (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر غریب کریمی (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر یوسف مرتضوی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

دکتر مهتاب مقصودلو (دانشیار، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر کامران موسوی حسینی (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)

دکتر فاطمه یاری (استاد، مرکز تحقیقات انتقال خون)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهشی خون:
http://bloodjournal.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب